Licentievoorwaarden OpenIMS EE

OpenSesame ICT B.V. hanteert de volgende licentievoorwaarden ten behoeve van OpenIMS Enterprise Editie (EE):

  • Producent OpenSesame ICT B.V. geeft aan opdrachtgever een niet exclusief, niet overdraagbaar, gebruiks-, wijzig-, en beperkt distributie recht op de OpenIMS EE producten.
  • De volledige broncode, ook wel genoemd source code, van deze OpenIMS EE producten zal aan opdrachtgever bij elke oplevering / nieuwe versie / patch automatisch ter beschikking worden gesteld.
  • Deze broncode wordt beschikbaar gesteld vanaf een online OpenIMS EE master server van OpenSesame ICT B.V. vanwaar door opdrachtgever tevens updates, nieuwe versies en nieuwe componenten kunnen worden opgehaald en geïnstalleerd op de server(s) van opdrachtgever. De wijze waarop dit kan worden uitgevoerd wordt opgenomen in de onderhoudsovereenkomst.
  • Het is opdrachtgever toegestaan deze broncode naar eigen inzicht te wijzigen indien zij daar aanleiding toe ziet.
  • Het intellectuele eigendom op de OpenIMS EE producten berust bij OpenSesame ICT B.V..
  • Van alle in opdracht van opdrachtgever gebouwde en te bouwen OpenIMS EE functionele (maatwerk) componenten en applicaties berust het intellectuele eigendom bij opdrachtgever, tenzij tussen partijen schriftelijk expliciet anders is overeengekomen.
  • Het is opdrachtgever toegestaan functionele componenten vrij uit te wisselen (distribueren) met andere OpenIMS EE gebruikers mits die gebruikers beschikken over een licentie op OpenIMS EE. Het is dus niet toegestaan OpenIMS EE of onderdelen van OpenIMS EE te distribueren naar gebruikers die niet beschikken over een OpenIMS EE licentie.
  • Het is de intentie van OpenSesame ICT in opdracht ontwikkelde functionele (maatwerk) OpenIMS EE componenten beschikbaar te stellen aan andere (potentiële) opdrachtgevers. De opdrachtgever dient hier echter toestemming voor te verlenen.

Deze OpenIMS EE licentie voorwaarden zijn geldig vanaf 1 december 2005 en kunnen zonder voorbehouden worden aangepast indien OpenSesame ICT B.V. daar aanleiding toe ziet.

Altijd als eerste op de hoogte van de laatste nieuwtjes?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

//RL:20210122
Accepteren

openims.com maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.